06/6/17

„Pokaż się” na 7 Opolskim Festiwalu Fotografii

pokaż się-logo

Już po raz czwarty zapraszamy do nadsyłania swoich prac w ramach

konkursu Pokaż się podczas 7 Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Nadesłane prace – najlepiej gotowe lub na ukończeniu – muszą wiązać się

z hasłem przewodnim 7OFF jakim jest „Spojrzenie”.

Organizatorzy są otwarci na technikę i formę prezentowanych prac na

wystawie. W sekcji Pokaż się mogą brać udział wyłącznie Polscy artyści,

którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

 

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Piotra Pardiaka,  Marleny

Jabłońskiej, Robert Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

 

Osoba wybrana spośród nadesłanych zgłoszeń otrzyma od organizatora

nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł (kwota pomniejszona będzie o

podatek, który Organizator Konkursu odlicza od kwoty brutto).

 

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Opolu podczas 7 Opolskiego Festiwalu Fotografii,

od 6 października do 5 listopada 2017 roku.

 

W wyborze prac wezmą udział:

– Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi

– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie

– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

 

Prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres

mailowy: 7off@dwaosiem.pl lub kontakt@dwaosiem.pl do dnia 15 lipca 2017

roku.

Całkowity rozmiar nadesłanych prac nie może przekraczać 8MB.

 

Formularz do pobrania na stronie Festiwalu:

www.offoto.pl

02/20/17

Wielka Rosja w małym kadrze

Konkurs fotograficzny

organizowany w ramach drugiej opolskiej edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską

 Wielka Rosja w małym kadrze

 projekt konkurs plakat

 

§1 Regulamin konkursu

I. Organizacja

 1.       Organizatorami konkursu są: Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

2.       Patronami konkursu są: Galeria Sztuki Współczesnej, Fundacja 2.8 oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Nie ma opłat wpisowych.

4. Celem konkursu jest stworzenie zbioru wizualnych refleksji na temat Rosji, która jest krajem stosunkowo nam bliskim, a jednak nadal tajemniczym i nieoczywistym. Jej ogromny obszar zarówno w sensie terytorium jaki i kultury, historii, mentalności jest wspaniałym zbiorem inspiracji. Uczestnicy konkursu wybierając konkretny kadr, sytuację, miejsce – opowiadają historię i prezentują swój punkt widzenia na naszych wschodnich sąsiadów. Konkurs organizowany jest właśnie po to, aby zebrać i zaprezentować wszystkie te fotograficzne wypowiedzi w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Opolem.

5. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wyróżnionych zdjęć. Informacje o wystawie pojawią się w marcu.

 

 II. Przebieg konkursu

 1. W konkursie może wziąć udział każdy. Skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów jak i amatorów,  w dowolnym wieku. Zdjęcia będą przyjmowane niezależnie od czasu ich wykonania.  Każdy uczestnik, wysyłając  zgłoszenie, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz potwierdza, iż:

– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych fotografii

– osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku,

– udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnej i nieograniczonej możliwości publikowania i powielania fotografii m.in. w formie wystawy, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają, że sytuacje naruszenia tego punktu rozwiązywane będą bezzwłoczną dyskwalifikacją z konkursu.

2. W przypadku uczestnika, który w momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 18 roku życia, wymagana będzie również zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3. Fotografie powinny być powiązane z szeroko rozumianą Rosją. Może to być np. architektura, portret, krajobraz, zdjęcie reportażowe, przedstawienie życia codziennego mieszkańców, motywy rosyjskie w Polsce, relacje polsko-rosyjskie, wspomnienia z podróży, wakacji, itp. Zgłoszone prace nie mogą być fotomontażami.

4. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres knkr.uo@gmail.com W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny Sputnik, a w treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).

5. Na wskazany adres mailowy należy przesłaćplik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem uczestnika i numerem pracy (np. kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia nie spełniające wymogów jakościowych, nie będą mogły być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Do każdego uczestnika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu lub odrzuceniu prac konkursowych.

7. Termin nadsyłania prac upływa 5 marca o 23:59.

8. Organizatorzy mają 5 dni na wybranie najciekawszych prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu Sputnik nad Polską w Opolu. W tym celu zostanie powołana Komisja Konkursowa.

9. Komisja wskaże również trzy główne nagrody (I, II i III nagroda) oraz wyróżnienia.

10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do 10 marca.

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

 

 III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.

2. Wszelkie niejasności są rozwiązywane na korzyść Organizatorów.

3. Jeżeli na konkurs nie wpłynie dostateczna ilość zgłoszeń lub poziom prac nie będzie spełniał wymogów Komisji, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

4. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do opiekuna konkursu: Patrycji Kostyra pkostyra.opolskielamy@gmail.com

Regulamin do pobrania